Zrównoważony rozwój u podstaw

Przyszłość naszej planety jest dla nas ważna. Jako dostawca oprogramowania dla producentów wiemy, że możemy istotnie przyczynić się do realizacji celów transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, rozwijając nasz system MeMOM w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Dlatego naszym celem jest wyposażenie producentów w narzędzia, które pozwolą im wdrożyć procesy poprawiające cyrkularność produkcji przy okazji transformacji cyfrowej zorientowanej na efektywność, zapewniając im wysoką eko-efektywność.

Umów prezentację
Harmonogramowanie z priorytetem wykorzystania odpadów
+

Sercem MeMOM jest harmonogramowanie. Jesteśmy w stanie stworzyć harmonogramy niemal dla wszystkich, nawet najbardziej skomplikowanych przypadków produkcyjnych według wybranych przez użytkownika celów optymalizacyjnych. W celu zwiększenia cyrkularności produkcji, przygotowaliśmy możliwość harmonogramowania w oparciu o kryterium maksymalizacji wykorzystania odpadów. MeMOM wyszuka w ewidencji odpady, które ze względu na określone parametry nadają się do wykorzystania w danym zadaniu produkcyjnym i wskaże operatorowi ilość oraz lokalizację, skąd ma je pobrać.

Ewidencja odpadów w celu ponownego użycia
+

Około 10% wszystkich odpadów w Unii Europejskiej pochodzi z produkcji. Część z nich mogłaby być wykorzystana, gdyby zadbać o ich właściwą ewidencję oraz systemy wymiany albo handlu odpadami. W MeMOM pracownicy hali produkcyjnej mogą z łatwością raportować ilości i parametry odpadów (np. masę, długość, szerokość i grubość, zawartość barwnika, data wytworzenia w zależności od typu odpadu) oraz otrzymywać wskazania lokalizacji, do której należy odłożyć odpad. W ten sposób tworzona jest ewidencja odpadów, które można wykorzystać czy to w produkcji innych wyrobów u danego producenta, czy też sprzedać albo przekazać innym producentom (np. producentom biogazu albo naturalnych nawozów).

Produkcja Zero-Waste
+

Jednym z głównych zalet wdrożenia MeMOM w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest wykrywanie nieprawidłowości w procesach produkcyjnych w czasie niemal rzeczywistym. Mogą to być na przykład wady jakościowe wyrobów. Im wcześniej takie nieprawidłowości są wykryte, tym mniej zasobów zostanie zmarnotrawionych i tym większe prawdopodobieństwo podjęcia skutecznych działań naprawczych bez uszczerbku na marży zlecenia. MeMOM pozwala na automatyzację procesów kontroli jakości poprzez cyfrowe raportowanie przez operatorów na hali produkcyjnej wszelkich odchyleń parametrów wyrobów, by pilnie mogły zostać wdrożone ewentualne kroki zaradcze (kalibracja maszyny, zmiana surowca, odmagnesowanie granulatu itp.). W ramach produkcji Zero-Waste producenci stosują także mechanizmy ewidencjonowania i ponownego wykorzystania odpadów.

Monitorowanie zużycia zasobów
+

Dzięki MeMOM możesz śledzić zużycie wszystkich zasobów niezbędnych do wyprodukowania danego wyrobu, począwszy od surowców, poprzez materiały pochodzące z recyklingu, zużycie mediów i opakowania. Dane o zużyciu mogą pochodzić z czujników, innych systemów lub możesz wprowadzać je też w terminalu znajdującym się na hali produkcyjnej. Dane będą dostępne w czasie rzeczywistym, żebyś na bieżąco mógł reagować w razie np. zbyt wysokiego zużycia energii względem zakładanej. To pozwoli wykrywać wszelkie problemy wcześnie i gospodarować zasobami oszczędnie. Z kolei po zakończeniu procesu produkcyjnego, możesz przeanalizować raporty zużycia zasobów, by zrozumieć w których miejscach procesu pojawiają się nieefektywności i podjąć kroki zaradcze.

Pomiar eko-efektywności, śladu węglowego i LCA
+

MeMOM jest przydatnym narzędziem do kalkulacji wskaźników zrównoważonego rozwoju takich jak wskaźniki eko-efektywności produkcji (czyli korzyści wyrażonych w jednostkach właściwych dla produktu – np. masy, liczby sztuk albo jego wartości względem miary wpływu na środowisko np. GWP – Global Warming Potential, to jest ekwiwalentu CO2 w określonym okresie czasu), ślad węglowy czy LCA (Life Cycle Assessment - wpływ produktu na środowisko przez cały okres jego użytkowania). Dzięki zbieraniu rzeczywistych danych produkcyjnych, dla każdego produktu mamy gotową ewidencję zużytych zasobów, do których możemy przypisać różne miary (np. emisja CO2, N2O), w efekcie czego kalkulacja tych wskaźników jest znacznie zautomatyzowana.

Poprawa efektywności energetycznej
+

W Europie nadal mniej niż 20% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, co oznacza konieczność dbałości o efektywność energetyczną procesów produkcyjnych. MeMOM pozwala, poprzez integrację z czujnikami, nie tylko mierzyć zużycie energii elektrycznej albo gazu przez poszczególne maszyny dla poszczególnych wyrobów, ale także układać harmonogramy w sposób minimalizujący zużycie tych mediów. Priorytety mogą być nadane maszynom charakteryzującym się niższym poborem energii przy wytwarzaniu danego wyrobu. Harmonogram może zostać dostosowany także do scenariuszy zmiennych taryf lub związanych ze zmienną dostępnością odnawialnych źródeł energii.

Przetwarzanie w chmurze
+

Centra danych stanowią kluczowe źródło emisji gazów cieplarnianych w sektorze IT, a ich optymalizacja może przyczynić się do znaczącej redukcji emisji. Działanie platformy MeMOM, która potrafi przetwarzać w jednym momencie ogromne zbiory danych wymaga sporych mocy obliczeniowych. Gdyby każdy klient chciał kupować serwery, które sprostają tym wymogom, MeMOM wygenerowałby spory ślad węglowy. Dzięki temu, że MeMOM jest aplikacją chmurową, nasi klienci mogą skorzystać ze współdzielonych zasobów i ograniczyć ślad węglowy. Większe moce obliczeniowe potrzebne są przeważnie okresowo, dla każdego klienta w innym momencie, co pozwala optymalizować wykorzystanie centrów danych. Jednocześnie dane naszych klientów pozostają pilnie strzeżone a bezpieczeństwo takiego rozwiązania dzięki wsparciu największych dostawców usług chmurowych na świecie przewyższa tradycyjne rozwiązania.

Wydłużanie czasu życia maszyny
+

W aplikacji MeMOM możliwe jest monitorowanie parametrów procesu w czasie rzeczywistym, takich jak zużycie energii albo temperatura procesu za pomocą czujników. MeMOM może też pobierać dane bezpośrednio ze sterowników maszyn. Analiza takich zbiorów danych wykonywana w ramach naszej platformy a wychwytywanie odchyleń względem zdefiniowanej normy, wspiera przewidywanie awarii i wymaganych prac konserwacyjnych. Tym samym żywotność maszyn ulega wydłużeniu, ograniczając ślad węglowy i konieczność wydatkowania środków na nowe maszyny lub kosztowne naprawy.